Juridisk og privatlivets fred

Juridisk og Databeskyttelse

Tak fordi du besøger feelplus.com. Hos Ferring er dit privatliv vigtigt for os, og vi er forpligtede til at sikre, at vores databeskyttelsespraksisser overholder gældende europæiske og lokale nationale databeskyttelsesforordninger.

Denne databeskyttelseserklæring tilvejebringer oplysninger om, hvordan Ferring kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger og beskriver de måder, hvorpå vi sikrer, at dine personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med gældende forordninger.

Denne databeskyttelseserklæring gælder kun for feelplus.com, derfor, hvis du besøger et andet websted, der er relateret til eller anbefalet af Ferring, bedes du læse databeskyttelseserklæringen på det pågældende websted.

1. Hvordan Ferring kan indsamle dine personoplysninger

2. Hvordan Ferring kan bruge dine personoplysninger

3. Cookies

4. Opbevaring af personoplysninger

5. Dine rettigheder

6. Hvordan Ferring kan dele eller overføre dine personoplysninger

7. Links til andre websteder

8. Sikkerhedsoplysninger

9. Børn

10. Ændringer

11. Sådan kontakter du os

1.Hvordan Ferring kan indsamle dine personoplysninger

Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar enkeltperson. Hvis du ikke allerede er en af Ferrings registrerede, kan der være lejligheder under dit besøg på dette websted, hvor du frivilligt tilvejebringer personoplysninger og derfor bliver en registreret. Ferring indsamler kun personoplysninger fra dig under dit besøg på dette websted, hvis og når du frivilligt tilvejebringer dem.

MyFeel+ Wellness Tracker-webappen indsamler personoplysninger til din egen brug for at hjælpe dig med at overvåge og spore dit helbred og velvære. Du skal give udtrykkelig tilladelse (på tilmeldingssiden) for at disse oplysninger kan indsamles og opbevares for dig. Disse oplysninger omfatter:

• Dit navn, e-mailadresse, land og sprog for at identificere din unikke MyFeel+- konto

• Motion og ernæring – både planlagt(e) og faktisk(e) motion/måltider,

• Fysiologiske data (blodtryk, puls, vægt, taljemål)

• Bloddata (PSA, testosteron, samlet kolesterol, HDL- og LDL-kolesterol, triglycerider, blodsukker, HbA1c, calcium, D-vitamin)

• Data om velvære (smertescorer, hedeture, søvnkvalitet, humørsymptomer, seksuel/hormonfunktion)

Appen indsamler kun personoplysninger fra appbrugere, når de tilvejebringes frivilligt. Derudover kan andre personer, som du specifikt giver tilladelse til det, såsom dit sundhedspersonale, indtaste oplysninger om dig i appen, som du kan se. Dine personoplysninger vil ikke blive delt med nogen, som du ikke godkender.

2.Hvordan Ferring kan bruge dine personoplysninger

Ferring behandler kun dine personoplysninger, hvor der er et retsgrundlag for at gøre det, og hvor det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine personoplysninger afhænger af det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, som beskrevet nedenfor:

• Personoplysninger kan behandles hvis nødvendigt med henblik på vores legitime interesser i at forfølge eller opfylde de følgende formål:

• for at besvare dig i forbindelse med en henvendelse i de følgende kategorier: medier, partnerskaber, udvikling af forretningsforhold og eventuelle andre generelle henvendelser;

• for at behandle og svare på henvendelser vedrørende databeskyttelse og dine databeskyttelsesrettigheder;

• for at behandle og vurdere indberettede sager om potential utilbørlig adfærd og/eller overtrædelse af Ferring-filosofien;

• for at behandle ansøgninger om aktuelle ledige stillinger og/eller acceptere uopfordrede jobansøgninger;

• for at behandle og svare på en anmodning om samarbejde, eller

• eventuelle andre legitime forretningsmæssige formål, såsom dataanalyse, revision, forbedring af tjenester og udvidelse af vores forretningsaktiviteter.

• Personoplysninger kan behandles, når det er nødvendigt for at overholde gældende love og forordninger, såsom:

• for at overholde love inden for eller uden for dit bopælsland,

• for at overholde en retlig proces eller som svar på en retskendelse om at fremlægge visse personoplysninger.

• Personoplysninger kan indsamles og behandles hvis nødvendigt med henblik på vitale interesser og for at overholde gældende sikkerhedsforpligtelser inden for lægemiddelsektoren, såsom:

• for at behandle en rapport vedrørende bivirkninger, utilsigtede begivenheder eller andre sikkerhedsoplysninger relateret til et Ferring-lægemiddel/-produkt. For oplysninger vedrørende behandlingen af særlige kategorier af oplysninger til dette formål, henvises der til databeskyttelseserklæringen for lægemiddelovervågning.

Dine personoplysninger bruges kun til det specifikke formål, hvortil de blev indsamlet, og vil ikke blive brugt til eventuelt andet formål uden forudgående underretning af dig og/eller indhentelse af passende samtykke.

3.Cookies

Når du besøger dette websted, kan data om din brug af webstedet blive indsamlet ved hjælp af Google Analytics. Denne sporingsteknologi bruger cookies til at indsamle aggregerede data om webstedsbrug og -aktivitet, såsom hvor mange brugere, der besøger webstedet og hvor ofte. Disse data kan deles med en tredjepartstjenesteudbyder for yderligere at forbedre vores webtjenester. Ingen personoplysninger kan tilgås eller indsamles via disse cookies. Anvendelsen af ​​denne type teknologi skal overholde gældende databeskyttelsesforordninger og den aktuelle e-databeskyttelsesforordning.

4.Opbevaring af personoplysninger

Ferring implementerer de relevante foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares i den periode, der kræves for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Ferring opbevarer kun personoplysninger i en længere periode, hvis det kræves eller er tilladt ved lov eller ved gældende forordninger inden for lægemiddelindustrien.

Hvis du har indsendt personoplysninger via MyFeel+-appen, opbevares de så længe du bruger appen. Hvis du sletter din konto, slettes alle dine oplysninger.

5. Dine rettigheder

Hvis og når vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger, tildeles du specifikke rettigheder som en registreret. Ferring overholder disse rettigheder i overensstemmelse med gældende europæiske og lokale nationale databeskyttelseslove.

• Ret til adgang og berigtigelse: Du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, som vi opbevarer om dig, samt ret til at anmode om berigtigelse af de personoplysninger, som vi opbevarer, hvis de er unøjagtige.

• Ret til sletning og begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger. Disse rettigheder er begrænsede og finder kun anvendelse under visse omstændigheder og hvor ingen undtagelser finder anvendelse.

• Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer, samt ret til at anmode om, at disse oplysninger overføres til en anden dataansvarlig. Denne ret er underlagt visse betingelser og finder muligvis ikke anvendelse, hvis det ikke er tilladt af hensyn til almen interesse eller hvis det ikke er teknisk muligt.

• Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis oplysningerne behandles af almen interesse eller til videnskabelige eller statistiske formål, kan du stadig gøre indsigelse, og det er vores ansvar at demonstrere legitimiteten af ​​behandlingen af ​​oplysningerne.

• Du har ret til at kontakte eller indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

• Hvis du ønsker at indsende en anmodning vedrørende registreredes rettigheder, bedes du kontakte den globale databeskyttelsesafdeling via e-mail på privacy@ferring.com. Vi svarer på en anmodning inden for 30 dage.

6.Hvordan Ferring kan overføre eller dele dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan overføres til andre steder, hvor Ferring opretholder faciliteter (herunder associerede Ferring-selskaber, kontrahenter, partnere eller agenter), hvor der er legitime årsager til en sådan overførsel, såsom en gyldig forretningsmæssig årsag. Sådanne steder kan omfatte lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Alle sådanne overførsler beskyttes af interne internationale dataoverførselsaftaler for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med gældende europæiske og nationale databeskyttelseslove.

Ferring kan under visse omstændigheder dele dine personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde de angivne formål, eller hvis sådanne tredjeparter hjælper Ferring med behandlingen af ​​oplysningerne. Ferring videregiver kun personoplysninger om dig til en tredjepart under de følgende omstændigheder:

• Relevant samtykke er tilvejebragt af dig;

• hvis relevant, som følge af en anmodning fra dig som registreret

• hvis der er et retsgrundlag for videregivelsen af ​​oplysningerne og du har modtaget en passende meddelelse herom

• hvis vi skal gøre det i henhold til gældende lovgivning eller som følge af en retskendelse, eller

• hvis Ferring beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere sin virksomhedsstruktur.

• Ferring sælger aldrig dine oplysninger til en tredjepart.

Følgende tredjeparter kan få adgang til oplysninger i MyFeel+ Wellbeing Tracker-webappen:-

MyFeel+-patienten

Hvis du er en patient, der har tilmeldt sig MyFeel+ Wellness Trackeren, skal du være over 18 år og en mand med prostatakræft, der behandles med hormonbehandling. Du kan indtaste oplysninger om dit velvære, din kost, motion og kliniske resultater og få et overblik over, hvordan disse parametre ændrer sig over tid. Du kan eventuelt dele disse oplysninger med en anden part via webappen. Dette kan være dit sundhedspersonale eller et familiemedlem/en ven. Du kan til enhver tid tilbagetrække tilladelse, hvorefter adgang til oplysningerne stoppes.

Sundhedspersonale

Du kan give dit sundhedspersonale (f.eks. læge, sygeplejerske, urolog, terapeut, osv.) adgang til dine oplysninger via appen. Sundhedspersonalet kan både se og opdatere patientoplysningerne, og sundhedspersonale skal, som led i deres professionelle adfærd, overholde databeskyttelseslovgivningen. Du kan til enhver tid tilbagetrække tilladelse, hvorefter adgang til oplysningerne stoppes.

Din ven eller dit familiemedlem

Du kan dele dine oplysninger via appen med en ven, et familiemedlem eller en ægtefælle, hvis du ønsker det, ved at give udtrykkelig tilladelse til at den pågældende person kan få adgang til oplysningerne. Personen kan se og opdatere oplysningerne på samme måde som patienten, så længe de har tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagetrække tilladelse, hvorefter adgang til oplysningerne stoppes.

7.Links til andre websteder

Dette websted kan tilvejebringe links til associerede eller eksterne websteder. Ferring er ikke ansvarlig for indholdet, kvaliteten, databehandlingsaktiviteterne eller databeskyttelsespraksisserne på eventuelt andet websted. Hvis du besøger et andet websted, bedes du gennemgå det pågældende websteds databeskyttelseserklæring og databeskyttelsesindstillinger.

8. Sikkerhedsoplysninger

Ferring opretholder en række relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug, videregivelse, utilsigtet tilintetgørelse eller tab. For eksempel er Ferring, hvis relevant, forpligtet til kryptering, anonymisering eller pseudonymisering af personoplysninger, og personoplysninger opbevares sikkert i et udpeget system. Vores interne politikker og procedurer er beregnet til at prioritere og fremme beskyttelsen af ​​personoplysninger.

Selv om vores datasikkerhedsforanstaltninger løbende evalueres og opdateres, kan sikkerheden af oplysninger, der overføres via internettet fra en computer eller anden enhed, ikke garanteres, og du opfordres til at træffe foranstaltninger for at beskytte dig selv online og mod uautoriseret brug af dine adgangskoder og mobilenheder, samt installere passende firewall-, antivirus- og anti-spyware-beskyttelse for din computer. Hvis du har mistanke om eventuelt brud på sikkerheden, bedes du omgående underrette os via e-mail på privacy@ferring.com.

9.Børn

Ferring er forpligtet til at beskytte børns privatliv. Hvis personoplysninger vedrører en registreret, der er under 18 år (eller yngre, hvis fastsat i gældende national lovgivning), kræves der samtykke fra deres juridiske repræsentant. Ferring skal gøre alle tilgængelige og rimelige bestræbelser på at bekræfte, at det nødvendige samtykke er indhentet i sådanne tilfælde. Hvis du er en patient, der har tilmeldt sig MyFeel+ Wellness Trackeren, skal du være over 18 år og en mand med prostatakræft, der behandles med hormonbehandling.

10.Ændringer

Eventuelle ændringer til denne databeskyttelseserklæring vil blive meddelt på dette sted. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser vores databeskyttelseserklæring for at gennemgå eventuelle ændringer, samt at du holder dig informeret om vores fortsatte forpligtelse til at respektere retten til privatlivets fred og til at yde det højest mulige niveau af databeskyttelse.

11.Kontaktoplysninger

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller kommentarer vedrørende databeskyttelseserklæringen, bedes du sende os en e-mail via info@feelplus.com

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende dine databeskyttelsesrettigheder som registreret, bedes du kontakte privacy@ferring.com eller med post:

Ferring International Center S.A.

Chemin de la Vergognausaz 50, 

1162, St-Prex

Schweiz

Denne databeskyttelseserklæring blev sidst opdateret den 19. juni 2018.

Feedbackformular